♣Thi đua - Khen thưởng
04/05/2015 03:05 PM
Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân được tặng bằng khen của các cấp năm 2014:
26/04/2013 09:04 AM
Bằng khen của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Bằng khen của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các công ty, Doanh nghiệp Hội viên đã có “thành tích xuất sắc tham gia thực hiện chương trình an sinh xã hội và các cuộc vận động của mặt trận Tổ quốc năm 2012”  
20/09/2012 09:09 AM
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
   Theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương về việc tặng kỷ niệm chương cho các lãnh đạo của tỉnh Hải Dương đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển Doanh nghiệp của tỉnh, ngày 9 tháng 8 năm 2012 Phòng TM&CNVN đã có Quyết đính số 1762/PTM-TĐKT đến văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc "tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển Doanh nghiệp"
20/09/2012 08:09 AM
8 DOANH NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỀ NGHỊ PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM XÉT TẶNG DANH HIỆU “ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU KHU VỰC DUYÊN HẢI PHÍA BẮC ” NĂM 2012
8 Doanh nhân sau đây đều là những Doanh nhân tiêu biểu có nhiều thành tích phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp. UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn đề nghị Phòng CN&TMVN Chi nhánh Hải Phòng xét công nhận  8 Doanh nhân tiêu biểu của Hải Dương là  “Doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía Bắc” năm 2012:
13/09/2012 03:09 PM
KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN  ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG THI ĐUA HÀNG NĂM
mời các Doanh nghiệp dowload về đọc và tham khảo
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong