♣Thi đua - Khen thưởng
♣Thi đua - Khen thưởng
Thu, Day 20/09/2012 09:06 AM
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
   Theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương về việc tặng kỷ niệm chương cho các lãnh đạo của tỉnh Hải Dương đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển Doanh nghiệp của tỉnh, ngày 9 tháng 8 năm 2012 Phòng TM&CNVN đã có Quyết đính số 1762/PTM-TĐKT đến văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc "tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển Doanh nghiệp"

    PHÒNG THƯƠNG MẠI

    VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 1762 / PTM-TĐKT

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                           Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2012

 

 

                                                                    QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

                                                   PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

                                           (V/v tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp  phát triển Doanh nghiệp)

                                                                      ---------------------------

 

-         Căn cứ Quyết định số 123/2003/QĐ-TTg ngày 12/6/2003 của Thủ

tướng chính phủ chuẩn y Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

-         Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20120 của thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua Khen thưởng;

-         Căn cứ Quyết định số 2695/PTM-TCCB ngày 30/8/2007 của Chủ

tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp việt nam v/v ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp phát triển Doanh nghiệp ”

 

-         Theo đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, Ban Hội

và Đào tạo, Hội đồng Thi đua khen thưởng – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:   Tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp phát triển Doanh nghiệp” cho các Ông sau:

  1. Ông Bùi Thanh Quyến – Uỷ viên TW Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ Tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
  2. Ông Vũ Văn Sơn – Phó Bí Thư thường trực tỉnh ủy Hải Dương
  3. Ông Nguyễn Mạnh Hiển Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ Tịch UBND tỉnh Hải Dương
  4. Ông Nguyễn Trọng Thừa – UVBTV Tỉnh Uỷ, Phó CT Thường trực UBND tỉnh Hải Dương
  5. Ông Nguyễn Dương Thái – UVBTV Tỉnh ủy, Phó CT UBND Tỉnh Hải Dương

  Đã có những đóng góp to lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Trưởng ban Hội viên và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương và các Ông có tên chịu Trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-  Như điều 2,

-  Lưu VT, TĐKT, HV&ĐT

 

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Vũ Tiến Lộc

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong